Solidariteit

Solidariteit is voor de christendemocratie een gedeeltelijk spontane menselijke gedraging die voortvloeit uit het feit dat we allemaal mensen en allemaal tot op zekere hoogte altruïstische wezens zijn. Het principe van de solidariteit kan men het best samenvatten door te stellen dat de sterksten de plicht hebben op te komen voor de zwaksten. Wanneer mensen niet in staat zijn om te werken omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn, zwanger zijn, jong zijn, oud zijn, of omdat er gewoon geen werk voor hen is, dan moeten wij solidair zijn met die personen en de verantwoordelijkheid nemen om deze mensen te ondersteunen. Vandaag is een belangrijk deel van onze economische solidariteit grotendeels geïnstitutionaliseerd, via de uitbouw van de sociale zekerheid in onze Belgische welvaartsstaat. De staat legt aan haar burgers belastingen op en in ruil daarvoor kunnen belastingbetalers rekenen op ondersteuning van de staat wanneer ze in nood verkeren. Voor de christendemocratie volstaat deze statelijke solidariteit echter niet en ze laat dan ook bij uitstek plaats voor private solidariteit en caritatief initiatief en gelooft ook in de noodzakelijkheid daarvan, omdat geen enkel systeem alle noden kan lenigen.
Voor de christendemocratie is solidariteit echter niet iets oneindig, in tegenstelling tot de opvattingen van sommige andere ideologieën ter linkerzijde. We willen door middel van de nodige solidariteit de basisvoorwaarden voor een waardig leven voor iedere mens, ongeacht zijn of haar inkomen of sociale situatie, waarborgen. Maar voor de christendemocratie is het ook cruciaal te beseffen dat alle personen die hulp ontvangen ook zelf een grote verantwoordelijkheid hebben. Mensen die vormen van financiële solidariteit ontvangen moeten het nodige initiatief nemen opdat ze niet meer van dit vervangingsmiddel afhankelijk zouden zijn. Zo moeten werklozen bijvoorbeeld altijd opnieuw op zoek gaan naar werk. Dit alles maakt deel uit van de christendemocratische visie op de sociale markteconomie en vormt een van de basis economische beginselen van de christendemocratie.